Yrselcenter logga

MottagningarYrselcenter StockholmTypiska patienter Yrselcenter Stockholm

Typiska patienter Yrselcenter Stockholm

2020 Christian Geisler leg läk spec hörsel- och balansrubbningar spec ÖNH Yrselcenter Stockholm

Yrsel orsaker Yrselcenter Stockholm

Yrselcenter Stockholm har en särskild inriktning mot akut yrsel.

Över hälften av patienterna söker i samband akuta symtom eller kommer till undersökning under episoder med pågående yrsel- och balansrubbningar. Under perioder med yrselsymtom är det särskilt lätt att påvisa orsakerna till yrseln.

Yrselorsaker på Yrselcenter Stockholm 2019-2020

En sammanställning av diagnoser för 2019-2020 påvisade fördelningen mellan olika diagnostiserade yrselorsaker. Under perioden var den vanligaste yrselorsaken Godartad lägesyrsel ”kristallsjuka”.

Balanslaboratoriet innehar flera undersökningar som gör det lätt att snabbt fastslå orsaken till olika yrselsjukdomar. Några av undersökningarna kartlägger funktionerna i det centrala balanssystemet d v s lillhjärnan, hjärnstammen och i styrning av ögonrörelserna.

Mekaniska störningar i balansorganen

Godartad lägesyrselkristallsjuka”  förekommer i många olika varianter. Det är den vanligaste orsaken till all yrsel. Och det är den mest typiska patienten på Yrselcenter Stockholm. I de flesta fall kan diagnostik och behandling genomföras under ett enda besök. Stor vikt läggs på att lokalisera de lösa partiklarnas position och formation före behandlingen. Uppföljning sker ofta genom Din statusrapport via ett textmeddelande till vår säkra server en vecka efter genomförd behandling.

Vid svårbehandlad kristallsjuka används tilläggstekniker t e x vibration. Om båggångsmanövrar måste utföras under en längre tid kan Du följas och övervakas på distans med Nystagmocatcher eller Vertigocatcher. Prognosen vid kristallsjuka är alltid god men återfall är vanliga.

Plötslig ensidig funktionsstörning

En vanlig patient är de som drabbats av Vestibularisneurit. Det ena balansorganets nerv blockeras helt eller delvis från att skicka signaler till hjärnan. Det kan medföra dramatiska symtom. Många patienter följs upp och rehabiliteras på Yrselcenter efter några dagars vistelse på sjukhus.

Balanslaboratoriets mätningar kan bekräfta diagnosen Vestibularisneurit och samtidigt utesluta stroke genom att påvisa vilken eller vilka grenar av balansnerven som är skadade. Och bedöma de visuella perceptionsstörningar som beror på att ögonens axlar blir förskjutna och roterade. Kompensationsträningen kan skräddarsys för de drabbade båggångarna. Oftast görs en kontroll efter två-tre veckor för att kartlägga hur skadan utvecklats och hur bra hjärnan klarar att kompensera de skeva balansimpulserna i stillasittande s k statisk kompensation och i samband med huvudrörelser s k dynamisk kompensation.

Vestibularisneurit typ 2 d v s skador i balansnervens nedre nervgrenen diagnostiseras sällan i allmän sjukvård. Bara med undersökningsteknikerna VHIT och VEMP kan detta tillstånd påvisas.

Varierande ojämn funktion i ett balansorgan

En vanlig patient är de som drabbats av återkommande välavgränsade yrselattacker p g a en varierande ojämn funktion i ett av balansorganen.  Inte sällan kan även balansorganets nära granne hörselorganet med tiden utveckla en ojämn funktion. Det ger det drabbade örat en varierande lockkänsla, fluktuerande hörselnedsättning och tinnitus. Störningen kallas Audio-vestibulär störning, Menieres sjukdom, Innerörehydrops, Takfönstersyndrom, Nerv-kärlkonflikt eller Perilymfatisk fistel.

Vid dessa sjukdomar görs hörselmätningar och utredningar av hörsel- och balansnervens funktion. Symtomen kan gå i skov av varierande intensitet eller så kommer attackerna några gånger per år. Du erbjuds olika behandlingar. Vi kartlägger den personliga hanterbarheten av de olika symtomen och inslaget av stress. Vi kan övervaka attackerna på distans för att kartlägga relationen mellan fysiska och betingade yrselsymtom.

Tillstånd med överretbarhet i balanssystemet 

Tillfälliga störningar i balansorganen och i de nervcentra i hjärna och hjärnstam som koordinerar balansimpulser kan ge återkommande spontana yrselattacker med illamående, balansstörning och en uttalad intolerans för att göra huvudrörelser. Ofta kan symtomen sitta kvar i felra dagar eller veckor efter en attack. Patienter med dessa symtom utreds särskilt noga för att utesluta sjukdomar i det centrala nervsystemet t e x MS och stroke.

Ofta krävs en observationsperiod för att lära känna tillståndet. Först efter upprepade yrselattacker kan det bli uppenbart vad symtomen triggas av, vad sjukdomen ska kallas för och vilken förebyggande behandling som är mest effektiv. Tillstånden kallas Vestibulär överretbarhet och Vestibulär migrän.

Skador som utvecklas långsamt

Skador som utvecklas successivt och långsamt i ett eller båda balansorganen upptäcks sällan i allmän sjukvård. Vid en långsamt ökande skada i ett eller bägge balansorganen hinner hjärnan nämligen successivt att vänja sig och kompensera för funktionsnedsättningen. Dramatiska symtom och dramatiska attacker uteblir därför.

Patienter med en längre tids balanssymtom som utretts på många olika sätt i allmän sjukvård utan förklaring får ofta sin slutliga diagnos efter en undersökning på Yrselcenters balanslaboratorium. Balansstörning, obehag vid huvudrörelser, svårigheter att fokusera blicken och nedsatt koncentration och minne är vanliga symtom. Dessa patienter får diagnosen Funktionsbortfall i båda balansorganen. Kartläggningen innefattar utredningar med VHIT, kaloriskt prov och VEMP.

Yrsel p g a psykisk anspänning och sekundära betingade yrselsymtom

I människans hjärna är balans- och ångestsystemen sammankopplade. Det för med sig att skador i det fysiska balanssystemet ofta ger sekundära psykologiska reaktioner. Men också att psykisk anspänning och stress kan orsaka olika symtom från balanssystemet t e x en daglig känsla av att balansfunktionen är opålitlig och att man skulle kunna falla.

Vår undersökningsteknik gör det möjligt att upptäcka eller utesluta fysiska störningar i alla delar av balanssystemet. Vid inslag av psykisk anspänning är vår gemensamma kompetens inom både neurootologi och neuropsykiatri nyckeln till en säker diagnostik och utgångspunkten för effektiv behandling.

Vilken är Yrselcenter Stockholms verksamhet?

  • att diagnostisera orsaker till yrsel.
  • att utesluta allvarliga sjukdomar i hjärnan.
  • att behandla yrsel. Vissa tillstånd kan botas omedelbart, andra behöver behandlas under en tid. Ibland är Yrselcenters roll att följa upp och återkoppla utläkningens förlopp.
  • att förklara sambanden mellan diagnostiserade sjukdomar och de upplevda symtomen och därmed återskapa en känsla av kontroll
VNS37_Yrselcenter-266x300