Yrselcenter logga

Yrsel har många olika ansikten

2024 Christian Geisler leg läk spec hörsel- och balansrubbningar spec ÖNH Yrselcenter Stockholm

Vissa av Yrselcenters patienter söker hjälp för att det snurrar. Andra anger illamående eller svårigheter att fokusera blicken som huvudsakliga besvär. En del söker för känslan något är fel eller att huvudrörelser känns obehagliga. Andra tycker känslan att ha förlorat kontrollen över balansen är mest plågsam.

Balanssystemet är sammankopplat med många andra nervsystem, även nervsystem som man inte förknippar med balansen. Därför kan störningar i balanssystemet ge upphov till flera olika symtom och även variera mycket mellan patienter trots att det utlösande felet är det samma. Yrsel har många olika ansikten.

En typisk patient på Yrselcenter Stockholm har symtom på grund av störningar i ett av balansorganen.

– Det snurrar

Patienter med en skada i sitt ena balansorgan kan förväntas uppleva 

Andra förväntade symtom

men även flera andra symtom kan förväntas uppkomma

 • en känsla av att blicken släpar efter i samband med huvudrörelser (Yrselupplevelse 2)
 • nedsatt synskärpa och svårigheter att fokusera blicken, en känsla att ögonen rör sig (3)
 • en diffus balansrubbning och behov att ta stöd (4)
 • en diffus känsla att något är fel –en känsla av ”yrsel” (5)
 • en skräckupplevelse över att ha tappat kontrollen (6)

Dessutom påverkas nervsystem i hjärnans stam och även hjärnans centra för koordination, minne- och tankeverksamhet:

 • illamående, en känsla av att vara åksjuk (7)
 • kallsvett, obehag från magområdet, blodtryckssänkning och en känsla att man ska svimma (8)
 • trötthet, gäspningar, behov av att sova (9)
 • försämrad koncentrationsförmåga, försämrad minnesfunktion, desorientering (10)

Yrselsjukdomar kan utlösa en kaskad av olika symtom

Variationen är stor för vilka symtom som uppkommer och även hur man klarar av att stå ut med dom. En störning i balanssinnet kan utlösa en kaskad av symtom. En del av symtomen är fysiska. Andra symtom är ofysiska.

Fysiska, ofysiska och funktionella yrselsymtom

Efter att ha utsatts för kontrollförluster i balanssystemet är det dessutom vanligt att man utvecklar funktionella yrselsymtom. Det innebär att man omedvetet börjar intressera sig för och bevaka sin balansprestation. Omedvetet börjar man analysera sina huvudrörelser. Ett typiskt funktionellt symtom är undvikande beteenden. Till exempel att undvika onödiga huvudrörelser eller att undvika lägespositioner som tidigare har framkallat yrselupplevelse. Man kan börja undvika att gå i trappor, köra bil eller att gå ut själv. Med tiden kan de funktionella symtomen medföra samma invaliditet som de första fysiska symtomen, trots att det fysiska felet redan har läkt ut.

Faktorer som påverkar yrselupplevelsen

Flera faktorer påverkar hur stor yrselupplevelsen blir.

 • Yrseln beror på hur stort informationsfelet är. Det vill säga hur stor den uppkomna förändringen och skevheten för balansimpulserna är. Om 20% av hårcellerna i det ena balansorganet har slutat att fungera kallas det partiell skada. Men om funktionen i det ena balansorganet plötsligt skulle upphöra helt är det en grav skada, då blir symtomen mycket mer dramatiska och man kan behöva några dagars sjukhusvård. Grav balansskevhet mer info
 • Yrselns intensitet beror på om felet uppkommer för första gången. Om hjärnan redan konfronterats med den felaktiga informationen tidigare har den en färdig åtgärdsplan i beredskap. Precis som man kan utveckla “sjöben” för att tåla upprepade båtfärder på ett gungande hav kan en människa med återkommande yrselattacker i viss mån utveckla “yrselben” och lära sig tåla attackerna allt bättre
 • Yrselkänslan kan vara relaterad till vilken känslighet informationssystemen är inställda på. Ett fel i ett balanssystem på helspänn framkallar mycket mera kaos än om balanssystemet är inställt på en låg känslighet
 • Yrselinvaliditeten påverkas av hur den drabbade klarar av att hantera kontrollförluster. Noggranna perfektionistiska människor med stort kontrollbegär som tidigare aldrig drabbats av sjukdom blir därför mycket sjukare än personligheter som tar dagen som den kommer och som dessutom har vana av att leva med andra sjukdomar
 • Funktionella yrselsymtom påverkas ofta av om du fick rätt diagnos från början eller om du aldrig har fått en rimlig förklaring till dina symtom

Yrselcenters verksamhet

 • att diagnostisera orsaker till yrsel
 • att genom en säker och tidig diagnos behandla och förebygga funktionella yrselsymtom
 • att utesluta allvarliga sjukdomar i hjärnan
 • att behandla yrsel. Vissa tillstånd kan botas omedelbart, andra behöver behandlas under en tid. Ibland är Yrselcenters roll att följa upp och återkoppla utläkningens förlopp
 • att förklara sambanden mellan diagnostiserade sjukdomar och de upplevda symtomen
 • att återskapa kontroll hos människor som har förlorat den
Yrselcenter Stockholm VNS