Yrselcenter logga

Vad är yrsel

2024 Christian Geisler leg. läkare spec. Hörsel- & Balansrubbningar och spec. ÖNH sjukdomar. Yrselcenter Stockholm

Mikael Karlberg och Christian Geisler om yrsel- och balanssjukdomar. Utdrag ur vår bok “Det snurrar”.

Center för yrselsjukdomar

Yrselcenters verksamheter är inriktade på att förstå, diagnostisera och behandla ett symtom. De flesta av våra patienter söker för yrsel. Yrsel med eller utan balansstörning och med eller utan samtidiga hörselsymtom.

Vad menar du med yrsel?

Begreppet yrsel är inte särskilt förklarande. Det kan innebära en upplevelse av ostadighet, illamående, en känsla att något rör sig, svårigheter att fokusera blicken, ångest och panikkänslor, en eftersläpningskänsla för olika intryck eller i samband med huvudrörelser, ett behov av att ta stöd, en känsla av tyngd, tryck eller lätthet i huvudet eller enbart av intensivt obehag och en känsla att något är fel. Yrsel kan uppkomma plötsligt eller successivt. Yrsel kan upplevas som återkommande attacker eller som ett ständigt dagligt symtom. Yrsel beskriver ett tillstånd av utsatthet och att man har förlorat kontrollen.

Vissa människor säger “yrsel” när de upplever ångest. Det gäller särskilt människor som bara kan föreställa sig kroppsliga störningar som yrselorsak. Bara genom att diagnostisera den eller de orsakerna, sjukdomarna och störningar som framkallar yrsel hos dig går det att erbjuda dig en effektiv behandling.

Yrsel är svårt

Yrsel är en vanlig anledning att söka hjälp i sjukvården. Uppskattningsvis drabbas 15-20% av den vuxna befolkningen årligen.

 

Studier har visat att hälften av de yra patienterna lämnar läkarbesöken utan att ha fått en diagnos. Av de patienter som fick en diagnos upplevde hälften att de ändå inte fått någon hjälp (Ito 2020).

klassisk yrsel Yrselcenter 6

I svensk sjukvård är kunskapen om vanliga yrselsjukdomar generellt låg. Det kan i sin tur bero på att undersökningsteknik för att undersöka balanssystemets impulser inte är spridd i Sverige. Yrselcenters utbud av balansundersökningar finns bara vid några svenska universitetssjukhus.

Yrsel är svårt

Patienter med yrsel och balansstörningar kan upplevas svårdiagnostiserade och tidskrävande. Trots att yrsel allra oftast orsakas av störningar i balansorganen och balansnerverna undersöks sällan balanssystemets impulser.

 

Istället är det vanligt att utredas med blodprover, EKG och röntgenundersökningar av hjärna och nacke, trots att dessa undersökningar sällan kan förklara yrselns orsaker. Yrseldrabbade har ingen naturlig hemmahamn i sjukvården, ofta vandrar de runt mellan flera vårdgivare och olika undersökningar. Många yrseldrabbade faller mellan stolarna i sjukvården.

Yrselcenter Yrselklinik 2020

Yrsel är komplext

Balanssystemet är sammankopplat med många andra nervsystem, även nervsystem som inte direkt har med balansen att göra. Yrselsjukdomar kan därför medföra en kaskad av olika symtom.

 

Kunskaperna om vanliga orsaker till yrsel är ojämnt fördelade inom sjukvården. Gamla omoderna synsätt kring yrsel förekommer fortfarande. Särskilt spridd är en felaktig föreställning om att yrsel ofta skulle beror på spända nackmuskler. Många vårdgivare uppfattar yrsel som något oförklarligt och psykiskt. Möten med yrselpatienter kan vara utmanade och tidskrävande. Många yrseldrabbade vandrar runt i flera år mellan flera olika vårdgivare för att uppnå en förklaring och en diagnos. Förvirring förekommer ofta vid utredning av yrsel i sjukvården.

oscillopsi3_Yrselcenter

Yrsel är vanligt

Yrsel är ett mycket vanligt tillstånd. I amerikanska undersökningar beskrivs yrsel som den tredje vanligaste sökorsaken i sjukvården (Kroenke 1989). Bara trötthet och värk är vanligare.

 

Över 10% av befolkningen kommer under sin livstid drabbas av störningar i ett balansorgan (Neuhauser 2005) varav perioder av kristallsjuka är den vanligaste störningen.

En svensk avhandling uppger att i åldrarna 20-65 år lider var tredje kvinna och var sjunde man av yrsel i varierande grad (Mendel 2007) mer info

Uppskattningsvis 75000 patienter söker för plötslig yrsel på svenska akutmottagningar varje år, av dessa läggs 40 000in för utredning. 30000 undersöks med akut röntgen av hjärna. (Karlberg)

Kunskap om yrsel är relativt ny

Förståelsen av vanliga orsaker till vårdkrävande yrselsjukdomar har ökat betydligt under de senaste tjugo åren. Internationellt har kunskapsutvecklingen drivits av läkare som är specialiserade inom balansrubbningar, neurologi, psykiatri och öron-näsa-hals-sjukdomar. För erfarna utredare framstår yrsel numera som något som är identifierbart.

Yrsel beror oftast på fel i örats balansorgan, i balansorganens nervförbindelser eller de delar av hjärnan som hanterar balanssinnets impulser. Därför kallas det vetenskapliga sjukvårdsområdet för neuro-otologi “örats neurologi”.

Svenska Dagbladet PDF artikel för utskrift

 

Hur uppkommer yrsel?

Yrsel kan bero på en mängd olika störningar i kroppen eller i medvetandet.

Den vanligaste yrselorsaken är att informationer från balansorganen, synen eller andra informationssystem i kroppen plötsligt förändras, inte stämmer överens med varandra eller inte motsvaras av det som hjärnan förväntar sig. Det kallas informationskonflikt eller sensorisk mis-match mer info.

 

Sensorisk mismatch_Yrsel_Yrselcenter

Informationskonflikter leder till yrsel

Det är förmågan att medvetet uppleva att bearbetad information är felaktig, oväntad eller opålitlig som hos människor framkallar känslan yrsel.

Upplevelsen av yrsel är högst personlig och kan inte mätas med några instrument.

Yrsel kan bero på en mängd olika störningar i kroppen eller i medvetandet. Hos människor som upplevt yrsel en längre tid är det vanligt att man finner flera olika orsaker till deras upplevelse. Informationskonflikter som leder till yrsel kan vara små eller stora. De kan vara engångshändelser i livet eller vara periodvis återkommande. En del människor har sjukdomar som orsakar en ständigt pågående informationskonflikt.

 

Exempel

Små informationskonflikter

ger lindriga yrselsymtom t e x en vag ostadighetskänsla men utan illamående eller att gångförmågan påverkas.

Exempel för en liten informationskonflikt är fenomenet gå-i-land-sjuka MDD. Det kan uppstå när vi byter från en rörelsemiljö till en annan.

Efter att ha färdats med båt över havet och när man klivit iland på fast mark igen kan en diffus gungande känsla uppkomma.

Gungkänslan brukar hos de flesta gå över igen, efter några timmar. mer info

MDD_Varfor_gungar-det_nar_man_kliver_iland_Yrselcenter4

Större informationskonflikter

Åksjuka och sjösjuka är exempel på en större informationskonflikt. Konflikten beror på en klassisk sensorisk mismatch. Hos en person som läser en bok i ruffen på en gungande båt får hjärnan helt olika informationer om omgivningen via synintrycken och via balansorganens olika sensorer.

Detta tillstånd brukar aktivera även delar av hjärnstammens nervcentra. Kallsvett, illamående, blodtrycksfall, obehag i magtrakten, trötthet och utmattning är vanliga vid åksjuka. mer info

sjosjuk

Stora informationskonflikter

leder till dramatiska symtom. Gångförmågan kan påverkas så att man bara kan ta sig fram krypande. Det kan vara omöjligt att fokusera blicken eftersom ögonen rör sig. Man kräks tills magsäcken är tömd och man kan bli så trött att man somnar.

Vid plötsliga stora informationskonflikter söker man sig till en akutmottagning för att få en förklaring. Och helst vill man utesluta farliga sjukdomar.

På Yrselcenter söker patienter hjälp för både små och stora informationskonflikter.

Plötslig kraftig yrsel mer info

Svensk akutsjukvard

Balansorganen i vardera örat är avancerade mätinstrument som hela tiden förser hjärnan med stora mängder information.

Hjärnan får ständigt information om huvudets position och rörelser i olika plan. T e x när vi lutar huvudet framåt eller åt sidorna, när vi åker hiss eller kör bil genom en rondell. Ett balansorgan består av fem olika sensorer.

 

Systemet är sinnrikt och hyperkänsligt. Men tyvärr är det inte perfekt och det är vanligt att det drabbas av olika störningar. Den vanligaste orsaken till global yrsel är informationskonflikter från någon av balansorganens delar eller de nerver som leder informationen till hjärnan.

 

 

balansorgan111-300x274

– Det man är rädd för är att det ska vara en livshotande sjukdom i hjärnan

De flesta människor som insjuknar med plötslig yrsel uppfattar tillståndet som livshotande. De föreställer sig att de drabbats av stroke eller en hjärntumör.

Men i de allra flesta fall av plötslig yrsel utan neurologiska symtom samtidigt är orsakerna godartade.

En viktig del av Yrselcenters verksamhet är att skilja ut godartade yrseltillstånd från de ovanliga orsakerna till yrsel som beror på sjukdomar i hjärnans centrala nervsystem. T e x stroke, tumörer i hjärnan och MS.

 

lillhjarnsinfarkt.-1-300x287

Plötslig yrsel med samtidiga neurologiska symtom ska alltid föranleda en akut bedömning i sjukvården. Det gäller även plötslig yrsel med samtidig smärta och yrsel med samtidig ensidig dövhet.

 

 • Kraftlöshet, förlamning eller känselbortfall i armar, ben eller i ansiktet.
 • Oförmåga att kunna stå själv
 • Svårt att tala eller att svälja
 • Att se dubbelt
 • Förvirring eller medvetslöshet
 • Kraftig huvudvärk
 • Smärta i bröstet
 • Svår smärta i nacken
 • Ensidig dövhet

 

Neurologiska symtom = förlamning eller känselbortfall i armar, ben eller i ansiktet. Kraftig huvudvärk. Svårt att tala eller svälja. Förvirring. Fullständig oförmåga att själv kunna stå. Att se dubbelt.

 

Informationskonflikter och kontroll

Informationskonflikter kan vara intressanta upplevelser. Många kan till och med vara beredda att betala för att uppleva dom. Men bara så länge man har kvar en övertygande kontroll över dom.

Tanken att accelereras i en våldsam centrifug på gränsen till att kräkas blir uthärdligt bara om vi verkligen är säkra på att upplevelsen är begränsad till några få minuter.

90-95% av alla barn älskar att åka karusell och andra åkattraktioner. Men ju äldre, mer orörliga och mer otränade för olika accelerationsrörelser man blir, ju mindre behov har många vuxna av att delta i de häftigaste attraktionerna på ett tivoli.

 

 

karusell2_Yrselcenter

Faktorer som styr hur yr du blir

Hur mycket yrsel du kommer att uppleva beror på flera faktorer mer info. Yrselinvaliditet kan bero på:

 • hur stort informationsfelet är, det vill säga om skadan i balanssinnet är liten eller stor
 • Om felet uppkommer för första gången eller om hjärnan redan konfronterats med den felaktiga informationen tidigare och har en färdig åtgärdsplan i beredskap
 • Vilken känslighet informationssystemen är inställda på. Ett fel i en hjärna på helspänn framkallar mycket mera kaos än om informationshanteringen är inställt på en låg känslighet. Om man förstår vad felet beror på blir hjärnan förstås lugnare och kan hantera felet bättre. Därför erbjuds du som är patient på Yrselcenter särskilt mycket information om din yrselsjukdom
 • Hur den drabbades personlighet klarar av känslan att förlora kontrollen över något så livsviktigt som balansen. Och hur man klarar av att känna sig sjuk och att hantera en plötslig förändring

Yrselcenters behandling av informationskonflikter

Nästan oavsett vilken typ av informationskonflikt som gett upphov till yrsel så kan tillståndet behandlas.

 

Men till skillnad från många andra sjukdomstillstånd brukar det inte gå att vila sig frisk från yrsel- och balansstörningar. Hjärnan behöver fysisk och psykologisk träning i att hantera de informationskonflikter som en yrselsjukdom medför.

Människans anpassningsbara hjärna har en stor kapacitet för att kompensera för (jämna ut) felaktig information, åtminstone så länge den felaktiga informationen är likadan och inte ändrar sig igen. Genom att träna hjärnan och ställa om förväntningar på inkommande information kan upplevelsen av yrsel minska.

Yrselcenters målsättning är att behandla sensoriska konflikter så att de upphör helt, minskar eller att nya anfall förebyggs. Utöver det är vår behandlingsstrategi att öka din kontroll över den upplevda kontrollförlusten.

 

Framgångsfaktorer för en lyckad behandling efter plötslig informationskonflikt

 • en noggrann utredning som har kunnat påvisa en eller flera säkra orsaker till yrseln
 • att allvarliga yrselorsaker uteslutits, till exempel hjärntumörer, stroke och MS
 • att du har förstått orsakerna som lett till de upplevda symtomen
 • att du har fått en känsla av sammanhangen kring de upplevda symtomen
 • att behandlingen är riktad mot den eller de faktorer som orsakar den upplevda invaliditeten

Även personer med bestående informationskonflikter kan slippa yrseln och leva ett normalt och framgångsrikt liv.

När hjärnan begripit och fått träna på att justera felaktig information kan skadan läkas. Läkningsprocesserna kallas anpassning och tillvänjning. mer info