Yrselcenter logga

Yrsel - orsaker

2024 Christian Geisler leg. läkare spec. Hörsel- & Balansrubbningar och spec. ÖNH sjukdomar. Yrselcenter Stockholm

Varför är orsaken viktig?

Yrsel är för många människor skrämmande och upplevs som något hotfullt. För de flesta drabbade är det därför viktigt att över huvud taget få klarhet i vad som orsakar yrseln.

En viktig del av Yrselcenters verksamhet är att etablera en diagnos och en förklaring till de upplevda symtomen. Bara en säker diagnos möjliggör en effektiv behandling. Bara en säker diagnos ger dig förutsättningar att återfå kontroll över yrseln.

Vad kan yrsel bero på?

Yrsel kan ha väldigt många orsaker. Yrsel under längre tid har ofta inte bara en utan flera olika orsaker.

Vad beror yrsel oftast på?

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerver >50% av all yrsel beror på störningar i örats balansorgan eller deras nerver till hjärnan

Yrsel p g a psykiska störningar eller störningar som inte är fysiska <25% av all yrsel beror på psykiska orsaker. Eller orsaker som inte är fysiska

Yrsel p g a av övrigt 25% av all yrsel beror på andra orsaker ”övrigt”

till exempel

 • lågt blodtryck eller störningar i hjärtats pumpfunktion
 • störningar i ämnesomsättningen till exempel sköldkörtelsjukdomar och diabetes
 • bristtillstånd till exempel blodbrist, vitaminbrist
 • förgiftningstillstånd med alkohol, lösningsmedel och läkemedel
 • stroke, TIA, inflammatoriska hjärnsjukdomar, lillhjärnsskador och hjärntumörer
 • nedsatt känsel i fötterna, så kallad neuropati

För många av dessa tillstånd uppkommer utöver känslan av yrsel även andra symtom samtidigt.

Beror yrsel på farliga sjukdomar?

Nej, allra oftast beror tillstånd med yrsel på godartade störningar och sjukdomar.

Bara i enstaka fall beror tillstånd med bara upplevelsen yrsel utan samtidiga neurologiska symtom på en allvarlig eller livshotande sjukdom.

Yrsel p g a av övrigt Stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning)

Yrsel kan vara ett vanligt symtom i samband med blödningar och infarkter i hjärnan s k stroke. Men vid stroke förekommer nästan alltid även andra symtom, så kallade neurologiska symtom utöver yrseln. Vanliga neurologiska neurologiska symtom vid stroke är:

 • kraftlöshet, förlamning eller känselbortfall i armar, ben eller i ansiktet
 • oförmåga att kunna stå själv
 • svårt att tala eller att svälja
 • att se dubbelt
 • förvirring eller medvetslöshet
 • kraftig huvudvärk

En noggrann vetenskaplig uppföljning av 1666 patienter som sökte för yrsel utan samtidiga neurologiska symtom på en amerikansk akutmottagning visade att bara en liten andel (mindre än 1%) av dessa visade sig ha störningar i hjärnans syresättning s k stroke (Kerber 2006).

Yrsel utan neurologiska symtom beror sällan på farliga orsaker

Yrsel kan alltså allra oftast anses vara ett godartat och ofarligt tillstånd. Allvarliga livshotande orsaker förekommer men de är sällsynta.

För att särskilja de vanliga godartade från de sällsynta elakartade yrselorsakerna är våra undersökningar särskilt inriktade på olika delar av hjärnans funktioner. Om du upplever yrsel med samtidiga neurologiska symtom behöver du undersökas omedelbart på en akutmottagning.

Vilka är de vanligaste yrselsjukdomarna?

Thomas Brandt, neurologläkare och internationell yrselnestor, fastslog 1999 att 75% av all yrsel beror på fem vanliga sjukdomar.

Godartad lägesyrsel

Vestibularisneurit

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerver Menieres sjukdom

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerverYrsel p g a av övrigt Vestibulär migrän

Yrsel p g a psykiska störningar eller störningar som inte är fysiska Funktionell eller fobisk yrsel

De vanligaste yrselsjukdomarna

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerver Mekaniska störningar i balansorganet -den vanligaste yrselorsaken

Den vanligaste orsaken till världens samlade yrsel är att balanskristaller har lossnat från sin ordinarie plats i ett balansorgan. Istället ansamlas de i klumpar i någon av balansorganets gångar. Det ger upphov till felsignaler, kaos i många nervsystem, illamående och störningar i balansfunktionen.

De flesta av Yrselcenters patienter får behandling mot kristallsjuka och andra lägesrelaterade yrselsjukdomar. Vi kan oftast färdigbehandla dig inom ett besök.

Kristallsjukan förekommer i många olika varianter. De olika varianterna beror på i vilken av balansorganets gångar lösa kristaller har ansamlats, i vilken mängd, i vilken formation och även hur nära gångens känselspröt kristallerna har hamnat.

Olika varianter av lossnade kristaller mer info

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerver Skada i en balansnervplötslig funktionsförändring i ett balansorgan

I ett normalt balanssystem är signalinflödet från de båda balansorganen lika stort.

Om impulserna från ett av de två balansorganen plötsligt förändras, uppkommer dramatiska balanssymtom och kaos i många nervsystem. Hjärnan får då gravt felaktig och vilseledande information. Tillstånd där plötsligt skeva balansimpulser uppkommer kan liknas vid att plötsligt stänga av en motor i en farkost med dubbel framdrivning. Vad som egentligen händer med banalnsnerven är inte helt klarlagt, vissa forskare har pekat ut förkylnings- och herpesvirus som utlösande orsaker.

Vestibularisneurit och andra återkommande yrselattacker på grund av skador i ett balansorgan mer info

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerver Sjukdomar som påverkar både balansorgan och hörselorgan

Hörsel- och balansorganen utgör en gemensam enhet i örat. När en sjukdom påverkar bägge delar uppkommer utöver yrsel- och balanssymtom även hörselsymtom från det drabbade örat.

Hörselsymtomen kan utgöras av ett ljud från örat öronsus, en känsla av -lock -fyllnad eller -tryck i örat eller att hörseln försämras.

En del av dessa sjukdomar påverkar till att börja med bara det ena organet. Först efter en viss tid uppkommer symtomen från bägge organen samtidigt. Och först då blir samband och diagnos uppenbara.

Menieres sjukdom och andra Audio-Vestibulära sjukdomar mer info

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerverYrsel p g a av övrigt Vestibulär migrän – överretbarhet i olika delar av hjärnan

Många förknippar migrän med kraftig huvudvärk och illamående. Men migrän är också en vanlig och underskattad orsak till balansstörning, lägesrelaterad yrsel och återkommande spontana yrselattacker.

Denna insikt har successivt växt fram hos specialiserade yrselläkare världen över under de senaste 20 åren och det är därför en relativt ny kunskap. Yrselsymtomen kan uppkomma tillsammans med huvudvärk eller helt utan huvudvärk.

Det är vanligt att en migränsjukdom kan ändra karaktär. Istället för att ge återkommande huvudvärk kan migrän utvecklas till att ge återkommande yrselsymtom.

Migränrelaterad yrsel mer info

Yrsel p g a psykiska störningar eller störningar som inte är fysiska Felprogrammerade nervsystem, övervakning och rädsla

Ett rimligt mått av rädsla skyddar människan från balansaktiviteter som medför en risk för att falla och att skada sig.

En orimligt stark rädsla för att falla medför dock en känsla av ständig osäkerhet och ostadighet. Det kan leda till en plågsam daglig balansrubbning som medför svårigheter att stå och gå normalt. Funktionell yrsel är en psykologisk störning som ofta beror på en skräck för att tappa kontrollen och falla.

Människor med noggrann och kontrollbejakande personlighet utvecklar lättare funktionell yrsel.

Funktionell yrsel på grund av felprogrammerade nervsystem efter båtfärd mer info

Funktionell yrsel på grund av psykisk-psykologisk störning mer info

Efter upplevda fysiska kontrollförluster i balanssystemet är det särskilt vanligt att utveckla funktionell yrsel. Man spekulerar i en felprogrammering av flera nervsystem efter en genomgången skada i balanssystemet. (Reptil-) hjärnans överdrivna intresse för vad balanssystemet presterar leder till att bibehålla en känsla av dålig balans och ostadighet.

Normalt ska man inte kunna ha medveten kontakt med sitt balanssystem. Man föreställer sig ett hindrande filter. Forskare spekulerar i att människor som drabbats av ett fysiskt fel i balanssystemet utvecklar en skada i denna filterfunktion.

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerverYrsel p g a av övrigtYrsel p g a psykiska störningar eller störningar som inte är fysiska Många olika skavanker i äldre balanssystem

Hos äldre människor leder en successivt avtagande funktion i syn, hörsel, känselkroppar och balansorgan till en brist på balanssignaler. En slags generell informationsbrist om hur omgivningen ter sig.

Till det kommer en långsammare hanteringsförmåga av uppkomna fel och en tröghet i de återkopplande systemen till hållningsmuskulatur och blodtrycksreglering.

En äldre person tenderar att röra sig allt mindre. Det leder i sin tur till minskande muskelstyrka och stelare leder. Symtomen kan bli en ständig ostadighets- och osäkerhetskänsla när man går och står. Inte sällan kompliceras tillståndet av en rädsla för att falla.

Störningar i balansorganen är mycket vanliga hos äldre men blir sällan undersökta i sjukvården. Vetenskapliga studier av äldre har kunnat påvisa att nedsatt funktion i båda balansorganen, tillstånd där balansorganen är olika starka och olika varianter av lägesyrsel är vanliga tillstånd.

Multifaktoriell åldersyrsel  mer info

Yrsel p g a av övrigt Lågt blodtryck vid uppresning

Hjärnan är beroende av en jämn tillgång av syresatt blod för att fungera. Den är känslig för plötsliga variationer av blodtrycket i kroppen. Vid ortostatism uppkommer en övergående yrsel- och svartnandekänsla i samband med uppresning. Orsaken är att blodtrycksregleringen inte hänger med.

När en person hastigt reser sig från liggande till stående ställning förskjuts en hel del av kroppens samlade blodmängd till de nedre delarna av kroppen, mest till benen. Då sjunker blodtrycket plötsligt.

Hos en frisk person som rest sig upp återställs blodtrycket dock mycket snabbt. Kroppen känner av blodtrycksfallet via känselkroppar som finns i hjärtat och i blodkärlen på halsen. Impulserna fortleds via centrala nervsystemet och aktiverar sedan hjärtat att slå lite fortare. Dessutom drar benens blodkärl ihop sig. Effekten av detta blir en snabb återställning av blodtrycket.

Ortostatism är en vanlig orsak till tillfällig yrselkänsla hos äldre men även hos ungdomar.

Yrsel vid uppresning mer info

Yrsel p g a av övrigt Nackutlöst yrsel – ifrågasatt orsak till yrsel

En mängd nackmuskler spänner mellan huvudet, skulderbladen och kotpelaren. En stor mängd känselkroppar i nackmusklerna sänder information om huvudets position i relation till kotpelaren och är därmed en viktig del av människans balanssystem. Hjärnan jämför nackmusklernas informationsimpulser med den information som kommer från balansorganen och från synen. Att spända och stela nackmuskler skulle leda till yrsel är tänkbart men det saknas ännu undersökningar som kan påvisa detta. Inom delar av svensk sjukvård finns en föreställning att spända nack- och bettmuskler skulle vara en vanlig orsak till yrsel.

Yrseldrabbade får ofta besvär från nackmusklerna. Eftersom nästan alla yrseltillstånd förvärras av huvudrörelser tenderar den drabbade att undvika normala huvudrörelser. Det leder snabbt till stelhet och smärta i nackmusklerna.

Många vårdgivare saknar både utrustning och kunskap för att diagnostisera de vanligaste yrselsjukdomarna. En undersökning av nacken är däremot enkel och kan utföras av de flesta. Om nackmusklerna verkar stela drar därför en del vårdgivare slutsatsen att de funnit orsaken till yrseln. Men utan att först utesluta vanliga yrselorsaker bör ”nackutlöst yrsel” användas försiktigt och ska tills vidare anses vara en kontroversiell diagnos.

Finns nackutlöst yrsel? mer info

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerver Nyupptäckta yrselsjukdomar

Takfönstersyndrom SCDS Superior Canal Dehiscence Syndrome är en nyupptäckt orsak till yrsel och hörselsymtom. Takfönstersyndrom kan vara vanligare än man tidigare trott.

Syndromet beror på en medfödd tunn bentäckningen i en del av skallens bas. Om det saknas tillräckligt tjock bentäckning runt balansorganet kan tvärdrag uppkomma genom det när örat utsätts för höga tryck och ljud. De flesta människor med defekten märker till att börja med inte av den. Men om bentätheten med stigande ålder tunnas ut tillräckligt mycket eller på grund av ett slag mot skallen, kan yrsel- och hörselsymtom ge sig till känna.

Symtomen kännetecknas av ljud- och tryckutlöst yrsel och en överkänslighet för kroppsegna ljud i det ena örat. Till exempel kan den egna rösten framkalla yrsel.

Ljud- och tryckutlöst yrsel mer info

Yrsel p g a skador i balansorgan och balansnerver Yrsel p g a av övrigt Yrsel p g a psykiska störningar eller störningar som inte är fysiska Yrsel kan ha flera orsaker samtidigt. Orsakerna förändras med tiden

Man kan lätt få intrycket att det alltid är en enda orsak som förklarar symtomen hos en yrseldrabbad.

Så är det bara sällan. Yrsel är komplext tillstånd som dessutom ofta förändras över tid.

Hos många av Yrselcenters patienter framkommer efter utredningen flera olika diagnoser som förklarar de upplevda symtomen.

Det gäller framför allt yrsel som pågått under längre tid.

En första yrselorsak kan ersättas av andra. En första skada i ett balansorgan kan med tiden medföra andra skador från andra delar av samma balansorgan.

En hjärna som utsatts för upprepade yrselattacker på grund av vilseledande kaotiskt information från ett skadat balansorgan, kan med tiden förlora tilliten till balanssystemet. Psykologiska och funktionella fenomen kan växa sig starka. Särskilt vanligt är en sjuklig överbevakning av balanssystemets prestationer och en känsla att man dagligen själv behöver styra sin balansfunktion.

Om hjärnan misstror balansorganen impulser kan den börja orientera sig med visuella intryck istället. Det kan i sin tur leda till en ny typ av yrsel som uppkommer av röriga visuella intryck. En tid efter en genomlevt kontrollförlust kan de ursprungliga yrselsymtomen därför komma att upprätthållas av en blandning av helt andra fysiska- och ofysiska orsaker.

Funktionella yrselsymtom ökar vid utebliven tidig diagnos

Kartläggning på yrselklinik

Våra patienter kan efter utredningen ha tecken på en enda eller flera yrselorsaker. Vanligast är kombinationer av olika yrselorsaker.

Vid bedömning av yrsel som varit under lång tid kan det vara särskilt svårt att få grepp om alla symtom och det kan ta lång tid för att samla in all viktig information. Särskilt intressant är det att kartlägga när och hur dina symtom började för att förstå om du till att börja med drabbades av ett fysiskt fel i balanssinnet. Om du lider av daglig yrsel sedan lång tid, vill vi därför att du förbereder dig och sammanställer en detaljerad beskrivning av dina symtom redan före besöket.

Fördelningen av yrselorsaker Yrselcenter Stockholm 2019-2020

I en sammanställning av yrseldiagnoser på Yrselcenter Stockholm framstod Godartad lägesyrsel ”kristallsjuka” som den vanligaste yrselorsaken.

mer info

Vad beror yrsel egentligen på? Om sensoriska konflikter mer info

Vad är yrsel? mer info

Varför medför yrselsjukdomar många olika symtom? mer info