Yrselcenter logga

Yrsel och Ångest

2024 Christian Geisler leg. läkare spec. Hörsel- & Balansrubbningar och spec. ÖNH Yrselcenter Stockholm 2023 Anders Lundin leg. läkare spec. neurologi och Psykiatri. Yrselcenter Neuropsykiatri

Yrselsjukdomar kompliceras ofta av ångest. Det kan vara svårt att särskilja vilka symtom som beror på ett fysiskt fel och vilka symtom som beror på ångest. Detta bidrar ytterligare till att våra patienter kan upplevas svårdiagnostiserade i allmän sjukvård. Möten med yrselpatienter kan vara utmanade och tidskrävande.

 

Förvirring förekommer ofta vid utredning av yrsel i sjukvården. Yrseldrabbade faller ofta mellan stolarna i sjukvården.

 

Yrselcenter Yrselklinik 2020

Balanssystemet är sammankopplat med många andra nervsystem, även nervsystem som inte direkt har med balansen att göra.

 

Yrselsjukdomar kan därför medföra en kaskad av olika symtom. En av dessa symtom är överraskande ångest, nedstämdhet och gråtattacker.

 

 

oscillopsi3_Yrselcenter

Eftersom balanssystemet är sammankopplat med många andra nervsystem i hjärnan kommer informationskaos att sprida sig och aktivera även andra nervsystem. Ett av dessa nervsystem är ångestsystemet.

Fel i balanssystemet aktiverar många andra nervsystem

Ångestsystemet-Balanssystemet sammankopplade

Rädsla, panikkänslor, en känsla att man inte ska överleva

Ångestsystemet är del av balanssystemet komplexa nätverk. Ångest eller gråtattacker kan ofta överraska yrseldrabbade. Se mer information i separat artikel.

Vid informationskonflikter och störningar i balanssystemet uppkommer därför inte bara ett enda symtom. Yrselsjukdomar kan orsaka en kaskad av komplexa fysiska och ofysiska symtom. Yrsel utvecklas därför ofta till ett komplext symtom.

Yrsel ger ångest

Få andra kroppsliga sjukdomstillstånd inger den drabbade så stor skräck och rädsla som upplevelsen av yrsel. Att uppleva yrsel medför en känsla av utsatthet och är en kraftfull kontrollförlust. Det leder ofta till psykiska symtom. Panikkänslor och en känsla att inte kunna överleva. 

Att utöver fysiska symtom även uppleva ickefysiska symtom komplicerar omhändertagandet av yrsel ytterligare i sjukvården. Utan teknik för att undersöka balansimpulser blir det väldigt svårt att bedöma vilka besvär som beror på ångest och vilka besvär som är kopplade till ett fysisk fel i balanssytemet. Och utan tydlig diagnos blir det svårt att erbjuda en riktad behandling.

Yrselångest beror på

  • att balanssystemet har många nervförbindelser till hjärnans ångestsystem.
  • att den mänskliga beslutsförmågan till stor del styrs av gamla miljoner år gamla automatiska program.
  • att i enkla samhällssystem överlever inte individer som förlorat förmågan att stå på sina egna ben.

Människans dagliga beslutsfattande styrs av gamla och primitiva urtidsprogram. Dessa program har visserligen gynnat vår överlevnad de senaste miljoner åren. Men i ett modernt civiliserat samhälle med garantier för säkerhet och föda är programmen minst sagt otidsenliga.

I samband med kraftig stress och när överlevnaden upplevs hotad minskar förmågan att ta beslut med de delar av hjärnan som tar rationella beslut. För att öka chansen att överleva kommer beslut och kroppsliga reaktioner istället att styras av känslohjärnan och av reptilhjärnan. Dessa nervcentra har en blixtsnabb slutledningsförmåga, de är betydligt snabbare än den långsamma men kloka tankehjärnan. mer info

Upplevelsen yrsel oavsett orsak kommer därför hos många människor att hanteras som om det vore ett livshotande tillstånd.

Efter en genomlevd kontrollförlust kan aktivieringen av gamla program i reptilhjärnan orsaka en långvarig yrselkänsla trots att den utlösande fysiska störningen har läkt ut för länge sedan.

Psykiskt orsakad yrsel har ofta utlösts av fel i balanssinne eller balanssystem

Plötsliga fall, skador i balansorganen och andra oväntade händelser där man tappar kontrollen över balansen ger ofta upphov till sekundära psykiska och psykologiska symtom. Minst 30% av alla tillstånd av psykiskt orsakad yrsel tros ha föregåtts av en störning i något av balansorganen. Sambandet mellan störningar i balansorganen och sekundär ångest är mycket vanligt. Tillståndet kallas därför även Yrselångest. mer info