Yrselcenter logga

Lägesrelaterad yrsel & kristallsjuka – frågor och svar

Lägesrelaterad yrsel & kristallsjuka – frågor och svar

2021 Christian Geisler leg. läkare spec. Hörsel- & Balansrubbningar och spec. ÖNH sjukdomar. Yrselcenter Stockholm

 

Om lägesrelaterad yrsel

Vad är det?

Yrselsymtom som uppstår i samband med lägesförändringar.

Vanligast är att utlösa yrseln genom huvudrörelser.

i roll-planet: att liggande på rygg vrida huvudet mot höger eller mot vänster.

i pitch-planet: att sitta upp från liggande & bocka sig framåt eller att ligga ned på rygg & titta uppåt.

Vad är godartad och vad är elakartad lägesyrsel?

Begreppet ”godartad” används för lägesrelaterade yrselsymtom vid mekaniska störningar i ett balansorgan. Det är det man i folkmun kallar ”kristallsjuka”.

Begreppen ”atypisk” och ”elakartad” används för lägesrelaterade yrselsymtom som inte är kristallsjuka utan som beror på störningar i det centrala nervsystemet. Sådana störningar kan vara migränrelaterade, bero på störningar i ämnesomsättningen, inflammatorisk nervsjukdom Multipel skleros eller bero på andra sjukdomstillstånd i hjärnans stam eller lillhjärna.

Hur kan man särskilja godartad och elakartad / atypisk lägesyrsel?

Balanssystemets och balansorganens impulser är sammankopplade med ögonen.

Genom att analysera ögonrörelser som uppkommer vid yrselattackerna kan alla varianter av lägesrelaterad yrsel diagnostiseras.

Ögonrörelserna kallas nystagmus. De uppkommer automatiskt och kan inte förhindras med egen vilja.

För att provocera fram yrselanfallen testar vi dig i olika lägespositioner. Till exempel i ryggläge, sidoläge, framåtlutning eller att ligga bakåt med huvudet vridet. Undersökningarna kan utföras på en brits eller i vår behandlingsstol. En undersökning i särskild repositionstol ”TRV stol” kan provocera yrselanfall i alla möjliga tänkbara lägespositioner.

För att tydliggöra ögonrörelser används särskilda dataprogram som kan analysera ögonrörelsernas olika vektorer det vill säga deras vertikala- horisontella och torsionella komponenter.

 

Särskilda diagnostiska kriterier används för att beskriva dokumenterade ögonrörelser som ”typiska & godartade” eller ”atypiska & elakartade”.

Om Din undersökning påvisade atypiska undersökningsfynd har vi också utrett dig med andra tester som undersökte hjärnans funktioner och nerver.

 

Om godartad lägesyrsel ”kristallsjuka”

Hur fungerar ett balansorgan normalt?

 • Balansorganet består av två säckar och tre gångar.
 • Hela systemet är fyllt av en vätska som liknar vatten
 • Säckarna kallas hinnsäckarna och innehåller saltkristaller som ska sitta fast i slags gel
 • Gångarna kallas båggångar och de mynnar till säckarna
 • Varje gång har ett känselspröt som känner av båggångens vätsketryck
 • I samband med huvudrörelser ändras vätsketrycket i de två balansorganens vardera tre båggångar. Sammanlagt sänder alltså sex känselspröt informationer till hjärnan

Vad är godartad lägesyrsel ”kristallsjuka”?

Kristallsjuka uppkommer när kristaller lossnar från hinnsäcken utriculus i ett av balansorganen. Idag anses åldrande-processer förklara uppkomsten av sprickor i kristallernas yta och i gelstrukturen som ska hålla dom på plats. Fragment och smulor av balanskristaller kommer då att lossna och med tyngdlagens hjälp falla ned och ansamlas i någon av balansorganets gångar.

Balansorganets sinnessystem är mycket känsligt. Normalt sett ska vätskan i balansorganet vara klar. När tunga partiklar rör sig i båggångarna uppkommer både stora dramatiska och mindre dramatiska felimpulser. Felimpulserna sänds via balansnerverna till hjärnan, där sammanställs dom med många andra balansimpulser. Om balanssystemets signaler inte är samstämmiga uppkommer kaos och tillståndet ”yrsel”. Kristallsjuka är ett helt och hållet mekaniskt fel. Kristallsjuka är den allra vanligaste orsaken till yrsel- och balansrubbning.

Vilka är symtomen?

 • Korta yrselattacker i samband med huvudrörelser, oftast när man rör sig i sängen
 • Mest besvär har man i samband med huvudrörelser tidigt på morgonen och på natten
 • Balansstörning, diffus ostadighet och illamående kan förekomma
 • Sjukast blir man oftast vid det första insjuknandet, vid återfall blir hjärnans hanteringsförmåga oftast bättre
 • Samtidiga symtom från nervsystemet förekommer inte (huvudvärk, förlamningar, känselbortfall, svårigheter att svälja eller tala)
 • Samtidiga symtom från hörselsystemet förekommer inte (hörselnedsättning, tinnitus, tryckkänsla i ett öra)

Vilka är de två grundläggande varianterna av kristallsjuka?

Lithiasis är det grekiska ordet för stensjukdom.

Kristallsjuka på grund av lösa kristaller i en båggång är vanligast (90%). På grekiska: canalo-lithiasis.

Kristallsjuka på grund av kristaller som har fastnat på båggångens känselspröt är mindre vanligt (10%). På grekiska: cupulo-lithiasis.

Vilka varianter av kristallsjuka förekommer?

Kristallsjuka förekommer i väldigt många olika varianter beroende på

 • hur många kristaller som har lossnat
 • hur stora och hur tunga de är
 • hur slät eller taggig yta de har
 • hur stor del av kristallerna som är sammanklumpade och hur stor del som är uppvispade i molnliknande formationer
 • hur snabbt saltpartiklarna löser upp sig själv i båggångens vätska
 • i vilken eller i vilka båggångar de har hamnat
 • i vilken grad de har fastnar i varann, mot gångens vägg eller på ett känselspröt
 • på vilken sida om känselsprötet de har ansamlats

 

Vilka varianter av kristallsjuka är vanliga och vilka är ovanliga?

vanligast

Lösa kristaller i bakre båggången

Lösa partiklar i mellersta båggången

Kristaller som har fastnat på känselsprötet i mellersta båggången

Lösa kristaller i flera båggångar samtidigt

Kristaller som delvis är lösa i båggången och delvis har fastnat på ett känselspröt

Kristaller som har fastnat på känselsprötet i bakre båggången

Lösa kristaller i bägge balansorganen samtidigt

Kristaller som har fastnat på känselsprötet i den främre båggången

Kristallmarmelad – kristaller som blockerar känselsprötet så att det inte kan röra sig

Lösa kristaller i främre båggången

Kristaller som har kristalliserat med varandra och inte kan flyttas ur båggången

ovanligast

Är dubbelsidig kristallsjuka vanligt?

Nej, kristallsjuka är nästan alltid ett mekaniskt fel i bara det ena balansorganet. Bara 5% av all kristallsjuka uppskattas bero på lösa partiklar i båda balansorganen samtidigt. I dessa fall har den dubbelsidiga kristallsjukan i regel utlöst av en skallskada. Många varianter av kristallsjuka ger yrselsymtom vid huvudrörelser åt både höger och åt vänster och misstolkas därför som dubbelsidig kristallsjuka.

Hur kan man särskilja varianterna?

Balanssystemets och balansorganens impulser är sammankopplade med ögonen.

Genom att provocera båggångarna en i taget eller parvis och analysera de ögonrörelserna som uppkommer kan alla varianter av mekaniska båggångsstörningar diagnostiseras.

Ögonrörelserna kallas nystagmus. De uppkommer automatiskt och kan inte förhindras med egen vilja

För att tydliggöra ögonrörelser används tekniska hjälpmedel VNS VNG Nystagmocatcher Vertigocatcher

När är det enklast att diagnostisera kristallsjuka?

Provocerande lägestester ger tydligast yrselkänsla när de lösa partiklarna är som mest ihopklumpade. Kristallklumparna är mest organiserade under tidig morgon och under tidig förmiddag innan man hunnit göra så många huvudrörelser.

Hur vanligt är det?

 • Kristallsjuka är den vanligaste anledningen till yrsel och balansrubbning
 • Kristallsjuka är den vanligaste yrselsjukdomen på Yrselcenters mottagningar

Vad beror det på? Vilka riskfaktorer för kristallsjuka är kända?

 • Oftast finner man ingen utlösande anledning (70%). Kristallsjuka uppfattas idag bero på åldersförändringar i ett balansorgan
 • Relation till ålder: Barn (risk 0%) 60 åringar (risk 30%) 80 åringar (risk 50%)
 • Insjuknande dagarna efter en skallskada (ökad risk 8x)
 • Andra öronsjukdomar t e x Menieres sjukdom, vestibularisneurit, migränrelaterad yrsel, hörselnedsättning (ökad risk 5x)
 • D-vitaminbrist (ökad risk 2x)
 • Benskörhet ”Osteoporos” (ökad risk 2x)

Varför blir jag illamående av kristallsjuka?

I ett normalt balanssystem sänder balanssinnets olika sensorer samstämmiga rapporter till hjärnan

Om kristaller utövar mekanisk påverkan mot ett av balansorganets känselspröt, uppkommer en felimpuls som avviker från de övriga sensoriska rapporterna

Hjärnan får då ta emot sensoriska intryck som inte stämmer överens s k sensorisk mismatch. Det leder till förvirring i hjärnan. Även åksjuka/sjösjuka framkallas av sensorisk mismatch.

Hur diagnostiseras kristallsjuka?

 • Genom att analysera ögonrörelser som uppkommer i samband med en lägesrelaterad yrselattack
 • Därför undersöktes du i olika lägesprovaktioner och därför utsattes du för vibrationer mot skallbenet
 • Genom att du själv provocerar lägesförändringar i olika positioner och därmed själv kan sluta dig till vilken båggång som verkar vara drabbad
 • Genom att utesluta andra sjukdomar i balanssystemet

Hur behandlas lösa kristaller i en båggång?

Genom att flytta tillbaka kristallerna från området nära känselsprötet tillbaka till balansorganets hinnsäck eller till en plats där de kan lösa upp sig

Det görs genom en eller några upprepade re-positionsmanövrar

Manövrarna utförs i en undersökningsstol, på en brits eller i en särskild re-positionsstol

Du kan genomföra egenbehandlingar på din säng

Vibration mot skallbenet med en frekvens som påverkar balansorganet används för att partiklarna inte ska fastna i varann eller i gångens väggar under repositionen.

 

Varför bör manöverns hastighet anpassas till de lossnade kristallernas storlek?

Om de lossnade partiklarna är stora och tunga kan manövern genomföras i normal hastighet.

Om de lossnade partiklarna däremot är små och lätta behöver manövern genomföras betydligt långsammare för att tyngdlagen ska orka förflytta dom tillbaka till hinnsäcken. Riktigt små partiklar och utsmetade partikelfragment kan bara flyttas med accelerationskrafter, till exempel med hjälp av TRV stol.

Hur behandlas kristaller som fastnat på ett känselspröt?

Genom att vibrera loss partiklarna från känselsprötet och att sedan behandla dom som lösa partiklar i båggången

Genom att du ligger och sover bara på den friska sidan under en eller två nätter så att partiklarna lossnar med hjälp av tyngdlagen

Genom en särskild behandling i TRV-stol som får partiklarna att släppa loss från känselsprötet. Behandlingen ges i form av 12 stötar i planet för det nedtyngda känselsprötet (Chockbehandling). När partiklarna är fria i båggånggången kan de sedan flyttas hem till hinnsäcken igen.

Genom att vänja hjärnan vid den felaktiga informationen, så kallad tillvänjnings-träning.

Ska man räkna med återfall?

Ja. 30% av patienter med kristallsjuka förväntas få ett återfall inom 6-12 månader från det första insjuknandet.

Hur kan du förbereda dig inför ett framtida återfall?

 • Lär dig att själv diagnostisera kristallsjuka
 • Lär dig hur du kan diagnostisera vilket öra och vilken båggång som är utlösande
 • Lär dig att utföra den botande repositionsmanövern. Den finns beskriven här
 • Utför manövern på morgonen när du har mest besvär
 • Om en eller två manövrar inte ger effekt, läs det här

Vilken tid på året är kristallsjuka vanligast?

En studie påvisade ett särskilt stort insjuknande under tidig vår.

Det har tolkats som stöd för en teori om att vitamin-D-brist kan vara en utlösande faktor.

Kan återfall av kristallsjuka förebyggas?

Tydliga vetenskapliga rön saknas. Förbyggande D-vitaminbehandling kan provas.

Du kan överväga att:

 • hålla huvudet i rörelse under dagarna, undvik långvarigt stilla -sittande och -liggande
 • tänka på att vistas i solljus regelbundet, framförallt under våren
 • behandla med hög dos D-vitamin minst 25 ug dagligen
 • behandla med Calcium 1 gram dagligen
 • undvika att sova på sidan för det symtom-givande balansorganet

Vilka missuppfattningar om kristallsjuka är vanliga i allmän sjukvård?

 • Att tillstånd med obehag vid huvudrörelser skulle bero på fel i nackens muskler eller leder
 • Att alla tillstånd med obehag vid huvudrörelser skulle bero på kristallsjuka
 • Att alla tillstånd med yrsel som börjar i sängen på morgonen skulle bero på kristallsjuka
 • Att kristallsjuka uteslutande beror på lösa partiklar i balansorganets bakersta båggång 
 • Att kristallsjuka därför bara ska behandlas med manövern för den bakersta båggången (Epleys manöver)
 • Att kristallsjuka ska behandlas genom att utlösa symtomen så ofta som möjligt för att vänja hjärnan hellre än att diagnostisera den sjuka båggången och göra en enda botande manöver
 • Att kristallsjuka ska behandlas med generell balansträning eller övningar där man gör snabba huvudrörelser och fokuserar blicken
 • Att kristallsjuka ska behandlas med upprepade manövrar (t e x Epleys manöver) flera gånger varje dag under flera veckor

Hur kan telemedicinska undersökningar bidra med vid återkommande skov av kristallsjuka?

Mekaniska båggångsstörning ger oftast mest besvär under nätter och tidigt på morgonen när huvudet har hållits stilla en längre period. När du väl börjat röra huvudet kan de lösa kristallklumparna komma att övergå i moln-formationer. Det medför risken att yrselanfallen inte längre kan provoceras när du väl fått tid för undersökning på vår mottagning senare samma dag. Men nästa morgon återkommer yrselanfallen igen.

Ny telemedicinsk undersökningsteknik gör det möjligt att bedöma dina återfall utan att du behöver resa till Yrselcenters mottagning. Istället genomför du själv en fem minuter lång undersökning i din säng tidigt på morgonen. Genom att filma höger ögas rörelser samtidigt som du genomför lägestester kan din lägesyrsel dokumenteras. När du har sänt in videoklippet till Yrselcenters GDPR säkra molntjänst, kan dina ögonrörelser analyseras. Via vår chat funktion får du besked om vilken båggång som är drabbad och vilken manöver du ska utföra. Nästa morgon genomför du en ny distansundersökning och skickar in den för analys. Du får en bekräftelse från balansläkaren när ditt skov av kristallsjuka är färdigbehandlat.

Med telemedicinska undersökningar kan dina balansimpulser följas oavsett var i världen du befinner dig. Det ger dig snabb kontroll vid återkommande yrselepisoder.

Vad är en TRV stol?

En konstruktion som gör det möjligt att diagnostisera och behandla alla typer av lägesrelaterad yrsel. TRV stolen (efter sin franska innovatör dr Thomas Richard-Vitton) är en 700 kg tung stålkonstruktion med inbyggda motvikter som kan roteras i tre dimensioner. Spännband över huvud, panna, skuldror, bröstkorg och ben gör att du sitter tryggt och bekvämt fastspänd under en behandling. Möjligheten till lägesprovokationer i alla plan gör det lätt att framkalla lägesrelaterad yrsel och diagnostisera om det rör sig om en typisk mekanisk störning ”kristallsjuka” eller om yrseln beror på fel i det centrala nervsystemet.

Stolen är konstruerad för att kunna accelerera fastsittande båggångspartiklar med stora krafter. Med särskild ”chock” teknik kan fastsittande partiklar fås att släppa från båggångens känselspröt. Stolen används när traditionella manövrar mot kristallsjuka inte har fungerat. Det är framförallt vid tillstånd med partiklar som sitter fast i varann eller på känselspröten och när lossnade partiklar är väldigt små och lätta. För personer med nackskador, ledsjukdomar, som har svårt att hänga med huvudet bakåt eller som har generella svårigheter att röra sig är stolen den enda möjliga behandlingen vid kristallsjuka.

Hur har kunskapen om kristallsjuka utvecklats under de senaste 100 åren?

För 100 år sedan, 1921, beskrevs det första fallet av kristallsjuka.

Sedan 1960-talet har förståelsen kring mekaniska störningar i balansorganen successivt ökat. Schuknecht föreslog 1969 att kristallsjuka var ett tillstånd som berodde nedtyngda känselspröt på grund av lossnade kristaller. Senare förstod man att lösa partiklar som rörde sig i båggången var ett ännu vanligare tillstånd än kristaller som hade fastnat på känselspröten. På 1990 -talet började John Epleys och Alain Semonts re-positions manövrar mot lösa kristaller i bakre båggången få spridning i global sjukvård. John Epley utvecklade även en motoriserad stol som kunde utföra hans manöver. 2003 utvecklade Thomas Richard-Vitton en behandlingsstol som möjliggjorde obegränsade rörelser i 360 grader för alla balansorganens tre båggångar.

Innan man förstod mekanismerna kring kristallsjuka var det vanligt att patienter med lägesrelaterade yrselattacker fick diagnosen stroke eller TIA. Man föreställde sig då att yrseln uppkom av tillfällig syrebrist i hjärnan.