Yrselcenter logga

Lägesrelaterad yrsel – frågor och svar

Lägesrelaterad yrsel – frågor och svar

2021 Christian Geisler leg. läkare spec. Hörsel- & Balansrubbningar och spec. ÖNH sjukdomar. Yrselcenter Stockholm

Lägesrelaterad yrsel

Vad är det?

yrselsymtom som uppstår i samband med lägesförändringar

Vanligast är att utlösa yrsel genom huvudrörelser

i roll-planet: att liggande på rygg vrida huvudet mot höger eller mot vänster

i pitch-planet: att sitta upp från liggande & bocka sig framåt eller att ligga ned på rygg & titta uppåt

Vad är godartad och elakartad lägesyrsel?

”Godartad” används för lägesrelaterade yrselsymtom vid mekaniska störningar i ett balansorgan s k kristallsjuka

Begreppen ”atypisk” och ”elakartad” används för lägesrelaterade yrselsymtom som inte är kristallsjuka utan som förekommer under ett migränrelaterat yrselanfall, under skov av Multiple skleros, vid andra hjärnsjukdomar och i samband med störningar av kroppens metabolism.

Hur kan man särskilja godartad och atypisk/ elakartad lägesyrsel?

Balanssystemets och balansorganens impulser är sammankopplade med ögonen.

Genom att analysera ögonrörelser som uppkommer vid yrselattackerna kan alla varianter av lägesrelaterad yrsel diagnostiseras.

Ögonrörelserna kallas nystagmus. De uppkommer automatiskt och kan inte förhindras med egen vilja.

För att tydliggöra ögonrörelser används tekniska hjälpmedel VNS VNG Nystagmocatcher Vertigocatcher

Särskilda diagnostiska kriterier används för att beskriva dokumenterade ögonrörelser som ”typiska & godartade” eller ”atypiska & elakartade”

Om Din undersökning påvisade atypiska undersökningsfynd har vi också utrett dig med andra tester som undersökte hjärnans funktioner och nerver

Godartad lägesyrsel ”Kristallsjuka”

Hur fungerar ett balansorgan normalt?

 • Balansorganet består av två säckar och tre gångar
 • Hela systemet är fyllt av en vattnig vätska
 • Säckarna kallas hinnsäckarna och innehåller saltkristaller som ska sitta fast i slags gel
 • Gångarna kallas båggångar och de mynnar till säckarna
 • Varje gång har ett känselspröt. Känselsprötet sänder balansinformatoner till hjärnan

Vad är godartad lägesyrsel ”Kristallsjuka”

Kristallsjuka uppstår när kristaller lossnar från gelen i en hinnsäck, faller ned och ansamlas i en av gångarna. Kristallsjuka är ett helt och hållet mekaniskt fel

Vilka är symtomen?

 • Korta yrselattacker i samband med huvudrörelser, oftast när man rör sig i sängen
 • Mest besvär har man i samband med huvudrörelser tidigt på morgonen och på natten
 • Balansstörning, diffus ostadighet och illamående kan förekomma
 • Sjukast blir man oftast vid det första insjuknandet, vid återfall blir hjärnans hanteringsförmåga oftast bättre
 • Samtidiga symtom från nervsystemet förekommer inte (huvudvärk, förlamningar, känselbortfall, svårigheter att svälja eller tala)
 • Samtidiga symtom från hörselsystemet förekommer inte (hörselnedsättning, tinnitus, tryckkänsla i ett öra)

Vilka är de två grundläggande varianterna av kristallsjuka?

Stensjukdom. På grekiska: lithiasis

Kristallsjuka p g a lösa kristaller i en båggång är vanligast (90%). På grekiska: canalo-lithiasis

Kristallsjuka p g a kristaller som har fastnat på båggångens känselspröt är mindre vanligt (10%). På grekiska: cupulo-lithiasis

Vilka varianter av kristallsjuka förkommer?

Kristallsjuka förekommer i väldigt många olika varianter beroende på

 • hur många kristaller som har lossnat
 • hur tunga de är
 • hur slät eller taggig yta de har
 • hur stor del av kristallerna som är sammanklumpade och hur stor del som är i molnformation
 • hur snabbt saltpartiklarna löser upp sig själv i båggångens vätska
 • i vilken eller i vilka båggångar de har hamnat
 • i vilken grad de fastnar i varann, mot gångens vägg eller på ett känselspröt
 • på vilken sida om känselsprötet de har ansamlats.

Vilka varianter av kristallsjuka är vanliga och ovanliga?

vanligast

Lösa kristaller i bakre båggången

Lösa partiklar i mellersta båggången

Kristaller som har fastnat på känselsprötet i mellersta båggången

Lösa kristaller i flera båggångar samtidigt

Kristaller som delvis är lösa i båggången och delvis har fastnat på ett känselspröt

Kristaller som har fastnat på känselsprötet i bakre båggången

Lösa kristaller i bägge balansorganen samtidigt

Kristaller som har fastnat på känselsprötet i den främre båggången

Kristallmarmelad – kristaller som blockerar känselsprötet så att det inte kan röra sig

Lösa kristaller i främre båggången

Kristaller som har kristalliserat med varandra och inte kan flyttas ur båggången

ovanligast

Hur kan man särskilja varianterna?

Balanssystemets och balansorganens impulser är sammankopplade med ögonen.

Genom att provocera båggångarna en i taget eller parvis och analysera de ögonrörelserna som uppkommer kan alla varianter av mekaniska båggångsstörningar diagnostiseras.

Ögonrörelserna kallas nystagmus. De uppkommer automatiskt och kan inte förhindras med egen vilja

För att tydliggöra ögonrörelser används tekniska hjälpmedel VNS VNG Nystagmocatcher Vertigocatcher

När är det enklast att diagnostisera kristallsjuka?

Tydligast diagnostik uppnås genom undersökningar när de lösa partiklarna är som mest ihopklumpade. Det är i regel under mornar och tidig förmiddag

Hur vanligt är det?

 • Kristallsjuka är den vanligaste anledningen till yrsel och balansrubbning
 • Kristallsjuka är den vanligaste yrselsjukdomen på Yrselcenters mottagningar

Vad beror det på?

 • Oftast finner man ingen utlösande anledning (70%). Kristallsjuka uppfattas idag bero på åldersförändringar i ett balansorgan
 • Relation till ålder: Barn (risk 0%) 60 åringar (risk 30%) 80 åringar (risk 50%)
 • Insjuknande dagarna efter en skallskada (ökad risk 8x)
 • Andra öronsjukdomar t e x Menieres sjukdom, vestibularisneurit, migränrelaterad yrsel, hörselnedsättning (ökad risk 5x)
 • D-vitaminbrist (ökad risk 2x)
 • Benskörhet ”Osteoporos” (ökad risk 2x)

Varför blir jag illamående av kristallsjuka?

I ett normalt balanssystem sänder balanssinnets olika sensorer samstämmiga rapporter till hjärnan

Om kristaller utövar mekanisk påverkan mot ett av balansorganets känselspröt, uppkommer en felimpuls som avviker från de övriga sensoriska rapporterna

Hjärnan får då ta emot sensoriska intryck som inte stämmer överens s k sensorisk mismatch. Det leder till förvirring i hjärnan. Även åksjuka/sjösjuka framkallas av sensorisk mismatch

Hur diagnostiseras kristallsjuka?

 • Genom att analysera ögonrörelser som uppkommer i samband med lägesrelaterad yrselattack
 • Därför undersöktes du i olika lägesprovaktioner och därför utsattes du för vibrationer mot skallbenet
 • Genom att du själv provocerar lägesförändringar i olika positioner och därmed själv kan sluta dig till vilken båggång som verkar vara drabbad
 • Genom att utesluta andra sjukdomar i balanssystemet

Hur behandlas lösa kristaller i en båggång?

Genom att flytta tillbaka kristallerna från området nära känselsprötet tillbaka till balansorganets hinnsäck

Det görs genom en eller några re-positionsmanövrar

Manövrarna utförs i en undersökningsstol, på en brits eller i en särskild re-positionsstol

Du kan genomföra egenbehandlingar på Din säng

Vibration mot skallbenet med en frekvens som påverkar balansorganet används för att partiklarna inte ska fastna i varann eller i gångens väggar under repositionen

Hur behandlas kristaller som fastnat på ett känselspröt

Genom att vibrera loss partiklarna och att sedan behandla dom som lösa partiklar i båggången

Genom att du ligger bara på den friska sidan under minst en natt så att de lossnar med hjälp av tyngdlagen

Genom särskilda huvudrörelser som får partiklarna att snäppa loss från känselsprötet s k chockbehandling och sedan behandla dom som lösa partiklar i båggången

Genom att vänja hjärnan vid den felaktiga informationen s k tillvänjnings-träning

Vilka missuppfattningar om behandling förekommer i allmän sjukvård?

Om man först tagit reda på vilken variant det rör sig om, kan kristallsjuka oftast botas effektivt genom en eller några riktade re-positionsmanövrar. Kristallerna flyttas då från balansorganets båggång tillbaka till hinnsäcken.

I allmän sjukvård förekommer ofta gamla föreställningar om att ”all yrsel ska behandlas genom utlösa den så ofta som möjligt”. Man uppmanas då att varje dag utlösa yrsel så ofta som möjligt t e x genom att ligga bakåt eller åt sidan, syftet är att hjärnan ska vänja sig vid de obehagliga symtomen. Men denna gamla rekommendation botar inte och man riskerar istället att ha yrselsymtom under längre tid helt i onödan.

Ska man räkna med återfall?

Ja. 30% av patienter med kristallsjuka förväntas få ett återfall inom 6-12 månader från det första insjuknandet

Hur kan du förbereda dig inför ett framtida återfall?

 • Lär dig diagnostisera kristallsjuka
 • Lär dig hur du kan diagnostisera vilket öra och vilken båggång som är utlösande
 • Lär dig att utföra den botande repositionsmanövern. Den finns beskriven här
 • Utför manövern på morgonen när du har mest besvär
 • Om en eller två manövrar inte ger effekt, läs det här

Vilken tid på året är kristallsjuka vanligast?

En studie har påvisat att de flesta patienter hade insjuknat under tidig vår

Det har tolkats som stöd för en teori om att vitamin-D-brist kan vara en utlösande faktor

Kan återfall av kristallsjuka förebyggas?

Tydliga vetenskapliga rön saknas. Förbyggande D-vitaminbehandling har inte visat tydlig effekt.

Du kan överväga att:

 • hålla huvudet i rörelse under dagarna, undvik långvarigt stilla -sittande och -liggande
 • tänka på att vistas i solljus regelbundet, framförallt under våren
 • behandla med D-vitamin 800 IU dagligen
 • behandla med Calcium 1 gram dagligen

Vad innebär modern diagnostik och behandling av kristallsjuka

Användningen av nya behandlingsstolar där du sitter fastspänd och kan provoceras i obegränsade lägespositioner har möjliggjort diagnostik av alla kända varianter av lägesrelaterad yrsel. Det har också möjliggjort snabb behandling av alla varianter av mekanisk båggångsstörning oavsett din egen förmåga hjälpa till och röra dig.

Användning av nya telemedicinska tekniker gör det möjlig att undersöka mekaniska båggångsstörningar oavsett tid på dygnet.

Mekaniska båggångsstörning ger oftast mest besvär under nätter och tidiga mornar när huvudet har hållits stilla en längre period. När du väl börjat röra huvudet kan de lösa kristallklumparna komma att övergå i molnformationer. Det medför risken att yrselanfallen inte längre kan provoceras när du väl fått en tid på yrselmottagningen senare samma dag. Men nästa morgon återkommer yrselanfallen igen.

Telemedicinsk undersökningsteknik möjliggör en bedömning av dina återfall hemma i sängen. Istället för att resa till Yrselcenters mottagningar får du instruktioner om vilken behandlingsmanöver du behöver utföra. Morgonen efter följs du med en ny distansundersökning och kan få en bekräftelse om när du är färdigbehandlad. Med Nystagmocatcher och Vertigocatcher kan dina balansimpulser följas oavsett var du befinner dig i världen. Det ger dig snabb kontroll vid återkommande yrselepisoder.

Hur länge har man känt till kristallsjuka?

1921 beskrevs det första fallet av kristallsjuka.

Sedan 60-talet har förståelsen kring mekaniska störningar i balansorganen successivt ökat

Innan man förstod mekanismerna kring kristallsjuka var det vanligt att patienter med lägesrelaterade yrselattacker fick diagnosen stroke eller TIA. Man föreställde sig då att yrseln uppkom av tillfällig syrebrist i hjärnan